touTubefbInstagram icontiktok

Нормативно-правове забезпечення

Автор: Super User. Posted in Бібліотека

Документи, якими керується діяльність бібліотеки:

  1. Конституція України.
  2. Закони України "Про освіту" та "Про бібліотеки та бібліотечну справу".
  3. Положення "Про мережу освітянських бібліотек".
  4. Чинні нормативно-правові акти у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи.
  5. Статут училища.
  6. Положення "Про бібліотеку Київського обласного вищого професійного училища харчових технологій та ресторанного сервісу".

ПОЛОЖЕННЯ

Про роботу бібліотеки ДНЗ "Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом освітнього закладу і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення освітньо-виховного та освітньо-виробничого процесів як в урочний так і в позаурочний час.

1.2. Свою діяльність Бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом; план роботи Бібліотеки є складовою частиною плану роботи закладу.

1.3. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про бібліотеки та бібліотечну справу", Положенням "Про мережу освітянських бібліотек" та іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, Статутом училища та цим Положенням.

1.4. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, а саме: здобувачів освіти, викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів закладу освіти.

1.5. Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою, розробленими на основі "Типових правил користування бібліотекою ПТНЗ" з урахуванням складу користувачів та спеціалізації закладу освіти.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Участь у освітньому процесі.

2.1.1. Бібліотечно-інформаційне забезпечення виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів Бібліотеки.

2.1.2. Сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів, майстрів в/н, методистів, практичних психологів шляхом популяризації психолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб.

2.1.3. Участь у підготовці виховних годин та позаурочних заходів у відповідності до плану роботи закладу освіти.

2.1.4. Формування інформаційної культури користувачів.

2.1.5. Проведення індивідуальної виховної роботи з здобувачами освіти.

2.1.6. Сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.2. Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до інформаційних потреб користувачів та освітніх програм НЗ.

2.3. Організація та ведення довідково-пошукового апарату Бібліотеки.

2.4. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості з використанням сучасної комп'ютерної техніки та нових інформаційних технологій.

2.5. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, ідей національного державотворення.

3. ЗМІСТ РОБОТИ

3.1. Формує універсальний бібліотечний фонд, до якого входять освітня, виробничо-технічна, довідкова, методична, науково-популярна, художня література та інші документи, необхідні для організації освітнього процесу.

Бібліотечний фонд може включати документи як на традиційних так і на нетрадиційних носіях інформації.

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.

3.3 Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду.

3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек.

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі.

3.7. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації тощо.

3.8.Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

3.9. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів, так і широкого загалу.

3.10. Бере участь у загальних заходах, передбачених освітньої роботи закладу.

3.11. Бере участь у діяльності бібліотечних об'€™єднань.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: